Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy, y-tunnus 2082259-7
Firdonkatu 2, vastaanotto 6.krs 
00520 HELSINKI

St1 Nordic Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25. päivänä huhtikuuta 2023 kello 13.00 alkaen Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, kokoustila Pasila-Kumpula, osoitteessa Fredrikanterassi 1 B, 00520 Helsinki. Hotellissa on opasteet tilaisuuteen ja henkilökunta on opastamassa paikalle. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 96 %:a osake-edustuksesta ovat ilmoittaneet puoltavansa yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia. Yhtiön pääomistaja Mika Anttosta sekä Kim Wiioa ja Mikko Koskimiestä edustaa yhtiökokouksessa valtakirjalla yhtiön toimitusjohtaja Henrikki Talvitie. Talvitie edustaa myös hallituksen jäseniä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että St1 Nordic Oy jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta siten, että jaettava osinko on 1,00 euroa/osake eli yhteensä 38.591.233,00 euroa. Osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville osakkeille. Niin ikään hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakkeenomistajia 20.4.2023 mennessä ja että osinko maksetaan 28.4.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille, pois lukien puheenjohtaja, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraava rahana maksettava palkkio:

  • hallituksen jäsenille kullekin 50.000 euroa
     

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

•    Mika Anttonen
•    Kim Wiio
•    Mikko Koskimies
•    Kati Ihamäki    


13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Janne Rajalahti.

15. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamista siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokoukseen saisi osallistua myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous) ja, että yhtiökokous voitaisiin tarvittaessa järjestää kokonaisuudessaan ilman fyysistä kokouspaikkaa (etäkokous).

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 8 §:n kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

16. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun pääosin. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.st1.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osakerekisteri@st1.fi 18.4.2023 mennessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

 

 

Helsinki, 11.4.2023

St1 Nordic Oy

Hallitus


 

arrow-right
Edellinen
St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2022

31.03.23

Seuraava
St1:n Marokon metsityspilotin tulokset vahvistavat: hiilinieluja voidaan luoda jopa kuivissa olosuhteissa

16.05.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki