St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2022

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  2022 2021
Liikevaihto, MEUR 10474,8 6381,5
Liikevoitto/tappio, MEUR 284,4 181,4
Liikevoitto % liikevaihdosta 2,7 2,8
Tilikauden tulos, MEUR 234,6 148,8
Oman pääoman tuotto % 19,3 14,0
Omavaraisuusaste 51,2 53,8

St1 Nordic -konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa mikä oli 4,1 miljardia euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu johtui öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnan voimakkaasta noususta vuoden aikana sekä huoltoasemien ja suoramyynnin jonkin verran kohonneesta myyntivolyymista. Liikevaihdosta 22 % tuli Suomesta, 52 % Ruotsista, 25 % Norjasta ja 1 % Iso-Britanniasta.
 

Liikevoitto oli 284,4 miljoonaa euroa, joka on 103,0 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 234,6 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 148,8 miljoonaa euroa. Jalostus- ja tukkumarginaali toteutuivat merkittävästi edellisvuotta korkeampina geopoliittisen maailmantilanteen epävakauttamasta energiamarkkinasta johtuen. Tiukkana jatkuneesta hintakilpailusta johtuen Retail ja Suoramyynti -markkinan tulostaso heikentyi. Biokaasuliiketoiminnan tulosta heikensi kaasutuotteiden korkea markkinahinta erityisesti loppuvuonna.
 

Tytäryhtiö St1 Oy teki alaskirjauksen liittyen Otaniemen geotermisen pilottilämpölaitoksen investointiin. Tässä vaiheessa St1 tarjoaa kaivot tieteelliseen tutkimukseen.
 

Liiketoiminnan rahavirta oli 226,5 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 284,6 miljoonaa euroa. Tästä suurimmat kohdistuivat Göteborgissa rakenteilla olevaan biojalostamoon sekä Brocklesby Ltd yhtiön hankintaan Iso-Britanniassa alkuvuonna 2022. 
 

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 1308,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 51,2. St1 Nordic Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 38,6 miljoonaa euroa.
 

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Toimintaympäristömme oli erittäin vaihteleva ja haastava vuonna 2022. Muutokset olivat nopeita ja energiamarkkinalla koettiin Ukrainan sodan vaikutuksena useita ennennäkemättömiä tilanteita erityisesti hintojen osalta. Toimitusvarmuuden ylläpito ja markkinoiden seuraaminen olivat keskeisiä arvoketjujemme kaikissa osissa ja St1 saavutti vahvan tuloksen vuonna 2022. Jatkoimme myös tinkimättömästi suunniteltuja investointeja sekä nykyiseen liiketoimintaan että erityisesti uusiin uusiutuvan energian hankkeisiin. Investointimme uusiutuvan energian tuotantoon olivat yli 110 miljoonaa euroa.
 

Merkittävin toimintamme laajentaminen vuonna 2022 oli alkuvuonna hankittu uusiutuvien biopolttoaineiden jäteraaka-aineita jalostava Brocklesby Ltd Iso-Britanniasta. Yhtiö kerää ja käsittelee elintarvikejätteitä ja on yksi Ison-Britannian johtavia tämän alan raaka-ainejalostajia. Brocklesby tulee toimittamaan raaka-ainetta uusiutuvan dieselin ja kestävän lentopolttoaineen (SAF) tuotantoon Göteborgiin valmistuvalle biojalostamolle, joka otetaan käyttöön vuoden 2023 lopussa. Lisäksi St1 solmi SCA:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa SCA tulee toimittamaan mäntyöljyä Göteborgin biojalostamon raaka-aineeksi. SCA myös omistaa puolet yhteisyrityksestä, joka omistaa nyt 50 % biojalostamoa rakentavasta yhtiöstä, Biorefinery Gothenburg AB.
 

Suomessa jakeluvelvoitetta laskettiin polttoaineiden hintojen nousun hillitsemiseksi tuotteiden maailmanmarkkinan hintojen voimakkaan kohoamisen vuoksi. Uusiutuvan energian osuus liikevaihdostamme vuonna 2022 oli 17,4 %, josta omaa tuotantoamme tulee jatkossa olemaan merkittävästi suurempi osa.
 

St1 jatkaa biokaasuliiketoiminnan kehittämistä. Ruotsissa tehtiin investointipäätös biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen rakentamisesta Boråsiin. Rakennustyöt ovat käynnissä ja biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa tämän vuoden lopussa. Suomessa aloitimme yhteistyön Valio Oy:n kanssa biokaasun tuottamiseksi lannasta ja maatalouden sivuvirroista liikenteen polttoaineeksi perustamalla yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n maaliskuussa 2022. Yhtiö suunnittelee ensimmäisenä laitoksenaan Suomen suurimman biokaasulaitoskokonaisuuden rakentamista Ylä-Savoon. Seuraavaksi hankkeessa käynnistyy hankintakilpailutus laitoksen rakentamiseksi sekä tarkempi suunnitteluprosessi. Hanke etenee investointipäätösvaiheeseen, kun muun muassa ympäristö- ja rakennusluvat on saatu.
 

Suunnittelemme myös Suomen ensimmäistä synteettisen metanolin tuotantolaitosta Finnsementin tehtaan yhteyteen Lappeenrantaan. Hanke on suunniteltu tuottamaan uusiutuvaa synteettistä metanolia mm. meri- ja tieliikenteen polttoaineeksi korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Hankkeessa kehitetään synteettisen metanolin arvoketjua, joka on monistettavissa ja skaalattavissa. Hanke etenee investointipäätösvaiheeseen, kun lupien edellyttämät suunnittelu- ja vaikutusten arviointiprosessit sekä arvoketjun liiketoimintasuunnitelma on saatu päätökseen. Kehitämme myös synteettisen lentosähköpolttoaineen tuotannon fossiilitonta arvoketjua Ruotsissa yhteistyössä Vattenfallin kanssa kesäkuussa 2022 solmitun aiesopimuksen pohjalta.
 

St1:n kannalta vuosi 2023 on erityisen mielenkiintoinen, kun historiamme suurin investointi, Göteborgin biojalostamo, valmistuu vuoden kolmannella neljänneksellä. Tätä ennen Göteborgin jalostamolla läpikäydään joka neljäs vuosi tehtävä huoltoseisokki. Ukrainan sota vaikuttaa edelleen vahvasti globaaleihin energiamarkkinoihin.  Kuten viime vuonnakin, markkinoiden volatiilisuus voi aiheuttaa suuriakin tulosvaikutuksia myös kuluvana vuonna. Jatkamme vahvasti visiomme mukaista siirtymää askel kerrallaan kohti uusiutuvia energialähteitä.

 

 

Taloudellinen informaatio:

2022 tilinpäätös sisältäen tilintarkastuskertomuksen: St1 Nordic Oy Tilinpäätös 2022_0.pdf

St1 Nordic Oy julkaisee Game Changer -integroidun raportin 30.4.2023 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2023.
 

Lisätietoja:

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263

Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

 

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1270 St1- ja Shell-huoltoasemaa ja kaasun tankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1000 henkilöä. www.st1.com

arrow-right
Edellinen
Geolämpöä kiinteistöihin – Caverion ja St1 Lähienergia yhdistävät nyt osaamisensa suurkiinteistöjen maalämpöprojekteissa

27.03.23

Seuraava
Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

11.04.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki