St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2023

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  2023 2022*)
Liikevaihto, MEUR 8 209,6 10 474,8
Liikevoitto/tappio, MEUR 185,6 285,3
Liikevoitto % liikevaihdosta 2,3 2,7
Tilikauden tulos, MEUR 146,7 235,4
Oman pääoman tuotto % 11,0 19,5
Omavaraisuusaste 55,7 50,9

 *) Vertailuvuoden tietoja on oikaistu

St1 Nordic -konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 8,2 miljardia euroa, mikä oli 2,3 miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon lasku johtui öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kehityksestä vuoden aikana sekä Göteborgin öljynjalostamolla toteutetusta huoltoseisokista. Liikevaihdon maakohtainen jakauma säilyi hyvin samankaltaisena kuin aiempina vuosina ja 23 % liikevaihdosta tuli Suomesta, 51 % Ruotsista, 25 % Norjasta ja 1 % Iso-Britanniasta. Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta kasvoi suhteellisesti perinteisten polttoaineiden hintojen laskun myötä. Lisäksi jalostamon huoltoseisokin ajaksi tuotanto pysäytettiin, mikä vähensi entisestään perinteisten polttoaineiden kokonaismyyntiämme.

Liikevoitto oli 185,6 miljoonaa euroa, joka oli lähes 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 146,7 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 235,4 miljoonaa euroa. Jalostusmarginaali toteutui edellisvuoden poikkeuksellisen korkeata tasoa alhaisempana, mutta kuitenkin edelleen hyvänä. Marginaaliin vaikutti myös kevään huoltoseisokki jalostamolla. Myös varasto- ja arvostuserät vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Biokaasuliiketoiminnan tulos kääntyi positiiviseksi. Tytäryhtiö St1 Oy teki alaskirjaukset liittyen Kajaanin, Vantaan ja Lahden bioetanolilaitosten sulkemiseen loppuvuonna 2023.

Liiketoiminnan rahavirta oli 361,8 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 241,1 miljoonaa euroa. Tästä suurimmat kohdistuivat Göteborgissa rakenteilla olevaan biojalostamoon sekä jalostamon joka neljäs vuosi toteutettavaan huoltoseisokkiin. Lisäksi investoitiin muun muassa biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitokseen Boråsissa Ruotsissa.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 1377,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteeksi vahvistui 55,7. St1 Nordic Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 38,6 miljoonaa euroa.

 

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Geopoliittinen tilanne on vaikuttanut öljymarkkinoiden epävakauteen, mikä on väistämättä vaikuttanut niin polttoaineiden hintoihin kuin niiden saatavuuteen. St1:n keskeinen tehtävä on yhteiskunnan polttoainehuollon turvaaminen.

Yhtiönä jatkoimme energiatransition toteuttamista investoimalla vahvasti uusiutuvaan energiaan. Viime vuonna St1:n uusiutuvan energian investoinnit olivat reilut 111 miljoonaa euroa, ollen 46 % vuoden kokonaisinvestoinneista. 54 % investoinneista kohdentui jalostamon huoltoseisokin lisäksi pohjoismaiseen asema- ja logistiikkaverkostoon sekä tietojärjestelmiin. 

Göteborgin biojalostamo valmistui viime vuonna öljynjalostamomme yhteyteen, ja se tuottaa nyt uusiutuvaa lentopolttoainetta (SAF) sekä uusiutuvaa dieseliä (HVO). Tuotannon tukemiseksi olemme rakentaneet oman arvoketjun erittäin kilpailukykyiseen raaka-ainehankintaan.

Näemme biokaasun tärkeänä ja nopeana keinona hyödyntää kiertotaloutta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Viime vuonna jatkoimme vahvaa investointiohjelmaamme biokaasun tuotantoon, nesteytykseen ja jakeluverkostoon Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toteutimme projektejamme yksin ja yhdessä vahvojen kumppaneidemme kanssa. Näkyvin saavutus oli uuden biokaasun jalostus- ja nesteytysjalostamon rakentaminen Ruotsin Boråsiin. Tämä tukee tavoitettamme olla johtava yritys koko nesteytetyn biokaasun arvoketjussa pohjoismaisilla kotimarkkinoillamme.

St1 investoi myös suuren kapasiteetin sähkölatausverkoston rakentamiseen Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Olemme myös ottaneet vahvoja edistysaskeleita 1855 MW:n tuuli- ja aurinkovoiman kehitysportfolion edistämisessä, kuten ensimmäinen aurinkopuistoinvestointimme Göteborgiin, Ruotsiin.

Energiatransition nopeuttamisen haasteista huolimatta jatkamme kunnianhimoisten Power-to-X-projektiemme kehittämistä. Synteettisten polttoaineiden kannattavien markkinoiden syntyminen vie kuitenkin ennakoitua enemmän aikaa, ja niiden läpimurto on vielä edessä päin.

Vuonna 2023 vahvistimme myös vastuullisuuden compliance- sekä due diligence -prosesseja, jotka tukevat kestävyyssertifiointien varmistamista raaka-aineillemme ja tuotteillemme. Painopiste viime vuonna oli HVO-, biokaasu- ja tuulivoimahankkeissamme, jotka ovat energiatransitiomme strategisia osa-alueita.

Hyvän tulosvuoden jälkeen strategiamme mukaiset tulevaisuuden näkymät liiketoiminnalle näyttävät vakailta, ja jatkamme energiatransitiomme toteuttamista vahvalla taseella.

 

Taloudellinen informaatio:

2023 tilinpäätös sisältäen tilintarkastuskertomuksen: St1_Nordic_Oy_Tilinpäätös_2023.pdf

St1 Nordic Oy julkaisee Game Changer integroidun raportin 15.4.2024 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 30.8.2024.

 

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

 

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1259 St1- ja Shell-huoltoasemaa ja kaasun tankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1000 henkilöä. www.st1.com

arrow-right
Edellinen
Suomen Lantakaasu Oy aloittaa biokaasulaitoksen maanrakennustyöt Kiuruvedellä

29.02.24

Seuraava
Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

04.04.24

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki