St1 – energia-alan edelläkävijä

Covid-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi lähes kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin sekä koetellut meidän kaikkien sietokykyä. Yrityksenä olemme joutuneet kehittämään sekä uusia työskentelytapoja että vahvempia keinoja ohjata liiketoimintaamme. Tiivis yhteydenpito on noussut merkittäväksi tekijäksi etätyön aikana. Olen todella ylpeä siitä, kuinka hienosti henkilöstömme on kyennyt sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin: vahva pohjoismainen organisaatiomme mahdollisti hyvän suorituksen myös vuoden 2020 poikkeusolosuhteissa. Vaikka olosuhteet ovat olleet haastavat, liiketoimintamme on edelleen ollut kannattavaa ja olemme toteuttaneet suunnitellut investoinnit ja divestoinnit. Olemme myös jatkaneet tärkeimpiä kasvuhankkeitamme.

Tilikautena 2020 liiketoimintamme pysyi kannattavana

Tilikautena 2020 St1 Nordic -konsernin liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa, joka on 1,7 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liikevaihdon aleneminen johtui öljyn markkinahinnan nopeasta pudotuksesta keväällä 2020 sekä huoltoasemien myynnin volyymin hienoisesta laskusta. Muilta osin myynnin volyymissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta lentopolttoaineen myynti osakkuusyhtiö Aviation Fuelling Services Norway AS:lle putosi noin 50 % lentoliikenteen pysähtymisestä johtuen. Konsernin viime vuoden liikevaihdosta 48 % tuli Ruotsista, 25 % Suomesta ja 27 % Norjasta. Kasvava osuus liikevaihdostamme tulee biopolttoaineista. Vuonna 2020 niiden osuus oli lähes 19 %. Liiketuloksemme kasvoi 162,9 miljoonaan euroon (2019: 150 miljoonaa euroa). Tulos verojen jälkeen oli 126,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 119,1 miljoonaa euroa.


Covid-19-pandemian vuoksi jalostuksen ja tukkumyynnin marginaalit olivat merkittävästi edellisvuotta huonommat, sillä öljymarkkinoiden kysyntä hiipui, vaikkakin pysyi kokonaisuudessaan positiivisena. Jalostuksen marginaalien parantuminen vuosina 2021 ja 2022 tasoittaa hinnan pudotuksen vaikutusta varaston arvoon ja sitä kautta liikevoittoon. Rajusta hintakilpailusta ja pandemiatilanteesta huolimatta liikevoittomme pysyi aikaisemmalla tasolla vähittäis- ja suoramyyntimarkkinoilla. Tilikauden tulosta paransi myös osakkuusyhtiömme Tuuliwatti Oy:n osakekannan myyminen lokakuussa 2020. Investointien arvo oli yhteensä 124,7 miljoonaa euroa. Suurin osuus investointisummasta käytettiin biojalostamoon, jota rakennetaan Göteborgiin. Lue lisää aiheesta integroidusta Game Changer 2020 -vuosiraportistamme.

Energia-alan muutoksen edistysaskeleet

Visiomme on olla johtava CO2-hyvän energian tuottaja ja myyjä. Ratkaisemme maailman energiahaasteita tavalla, joka tukee sekä yhteiskunnan että ilmaston hyvinvointia. Tavoittelemme kaikilla toimenpiteillämme positiivista yhteiskunnallista vaikutusta. Vuonna 2020 St1 Nordic allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen. Omassa työssämme kestävän kehityksen hyväksi sitoudumme noudattamaan yhteensä kymmentä ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisen taistelun ydinperiaatetta. Julkaisimme St1 Outlook -raportin vuonna 2020. Raportti esittelee energiajärjestelmän monitahoisuutta ja osoittaa, että alaa tulee muuttaa vähän kerrallaan, ottaen huomioon elämäntapamme jatkuvuus tällä planeetalla sekä muutoksen kokonaisvaikutukset.


Visiomme hengen mukaisesti olemme tunnistaneet strategisia päämääriä, joilla voimme saavuttaa tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: investoimme maapallon energiahaasteiden ratkaisemiseen ja energia-alan muutokseen varmistaen samalla kassavirran riittävyyden. Olemme sitoutuneet konkreettisiin toimiin, joilla strategiamme toteutuu määrätietoisesti ja pitkäkestoisesti. Keskitämme investointimme biopolttoaineiden tuottamiseen kestävistä raaka-aineista, lignoselluloosapohjaisten biopolttoaineiden ja geolämmön tuotekehitykseen sekä synteettisten polttoaineiden arvoketjun luomiseen.


Göteborgin jalostamon yhteyteen rakennetaan biojalostamoa, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2023 alkupuolella. Jalostamossa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää joustavasti erilaisia raaka-aineita, jotka täyttävät nykyiset ja tulevat vaatimukset uusiutuvien polttoaineiden tuotannolle. Espoon Otaniemessä saatiin valmiiksi poraukset geolämpövoimalaa varten vuonna 2020. Parhaillaan valmistellaan virtaustestejä, jotka toteutetaan ennen voimalan varsinaista rakennuttamista. Osana työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi selvitämme myös mahdollisuuksia lisätä hiilinieluja, ja jatkamme puoliaavikoiden tutkimista. Viimevuotisen Tuuliwatti-osuutemme myynnin ansiosta voimme tulevina vuosina investoida entistä vahvemmin uusiin uusiutuvan energian hankkeisiin.

Pohjoismainen organisaatiomme kasvun ja kehityksen mahdollistajana

Otimme konsernissa käyttöön uuden liiketoimintayksikkörakenteen vuonna 2018, ja pohjoismainen vahvuutemme alkaa todella tuottaa tulosta. Olemme aloittaneet alakohtaisten toimintojen yhdistämisen St1:n sisällä. Jotta strategiamme keskeiset tavoitteet toteutuvat ja ensisijaiset hankkeemme valmistuvat, täytyy pohjoismaista organisaatiotamme kehittää jatkuvasti. Osaava ja pätevä henkilöstömme muodostaa liiketoimintayksikköjen kesken uusia arvoketjuja, jotka mukautuvat joustavasti kulloinkin käsillä oleviin tehtäviin. Kasvuun tähtäävä kulttuurimme tarjoaa vahvan alustan kehittää koko organisaation osaamista, mikä auttaa paitsi kohtaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, myös toteuttamaan alan väistämätöntä muutosta.


Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin sekä vastuuntuntoisesta ja kannustavasta ilmapiiristä. Kiitän myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme luottamuksesta, yhteistyöstä ja tuesta, joiden avulla olemme pitäneet toimintamme käynnissä näinä haastavina aikoina. Keskitymme edelleen henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuuteen pandemian aikana. Kaikki ne perheet ja ystävät, joihin virus on vaikuttanut, ovat ajatuksissamme. Nyt katsomme eteenpäin ja valmistaudumme palaamaan entistä vahvempana, kun normaalimpi arki koittaa.

Henrikki Talvitie
Toimitusjohtaja, St1 Nordic Oy

arrow-right
Edellinen
Miksi ryhtyä etanoliautoilijaksi?

16.12.20

Seuraava
Valio ja St1 tuottamaan biokaasua lannasta − uusi pelinavaus liikenteen päästöjen pienentämiseksi

17.06.21

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki