Miten huoltoasema rakennetaan?

St1:llä on oma rakentamisyksikkönsä, joka rakennuttaa, kunnostaa ja saneeraa yhtiön jakeluverkoston asemia, suorittaa maaperän kunnostuksia, asemien purkuja ja lopetuksia sekä kiinteistökehittämistä ja kaavamuutoksia. Noudattamalla rakentamiseen liittyviä määräyksiä ja säädöksiä varmistetaan laadukas, turvallinen, ympäristöystävällinen ja elinkaareltaan pitkäkestoinen rakennuskanta, jolla on välillisesti jopa merkittäviäkin vaikutuksia kestävään kehitykseen, ympäristöön ja ilmaston tilaan.

Huoltoasemien rakentaminen on tarkkaan säädelty

St1 käyttää jakeluasemien rakentamisessa ja kunnostuksissa ainoastaan Öljy- ja Biopolttoaineala ry:ltä pätevyyden saaneita urakoitsijoita, konsultteja ja riippumattomia laadunvalvojia. Myös St1:n oma rakentamisen parissa työskentelevä henkilöstö on koulutettu ja pätevöitetty. Kaikesta jakelurakentamisesta tehdään aina laadunvarmistusselvitys, jonka laatii kuhunkin hankkeeseen erikseen valittava riippumaton valvoja. 

Polttoaineen jakeluasemien rakentaminen on tarkkaan säädeltyä toimintaa ja pääsääntöisesti sitä ohjaa ja säätelee jakeluasemastandardi (SFS 3352). Myös valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, ympäristönsuojelulaki ja sen edellyttämä rekisteröinti-ilmoitus, yleisesti maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muut rakentamisen ja turvallisuuden lait ja määräykset ovat jokapäiväisessä toiminnassa huomioon otettavia säädöksiä.

Valvontaa ympäri vuorokauden

Nykyisillä määräysten mukaisilla huoltoasemilla on kattavat suojaus-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät. Jakeluasemia valvotaan jatkuvasti. St1:llä on käytössään jakeluasemilla Benviron© -tarkkailuohjelma. Tätä jakeluasemien ympäristö-, rakenne- ja laitetarkkailua varten kehitettyä ohjelmaa käyttämällä ennaltaehkäistään ympäristöhaittoja. Kaikista jakeluasemista tehdään myös räjähdyssuojausasiakirjat sekä pelastussuunnitelmat, jotka ovat osa jakeluasemien turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

Jakeluaseman polttoainesäiliöt ovat niin sanotut kaksivaippaiset säilöt, joiden vaippojen välitilaa valvotaan vuorokauden ympäri. Näin mahdollisista vuodoista saadaan hälytys välittömästi. Polttoainesäiliöissä olevien polttoaineiden määrää puolestaan valvotaan elektronisella pinnanmittauksella etäyhteyksineen. Jakelumittarialueen ja säiliöiden täyttöpaikan alla on HDPE-suojakalvot, jotka suojaavat maaperää ja ohjaavat mahdolliset ylitäytöt ja vuodot hälytyksellä valvottuun öljynerottimeen. Jakeluasemilla on maanalaisissa rakenteissa erillinen huokosilmaputkitus, joka kiertää säiliö- ja jakelualueen sekä täyttöpaikan. Huokosilmaputkista tarkkaillaan maaperän tilaa tarkkailukaivon kautta. 

Kaikilla jakeluasemilla tulee olla määräysten mukainen bensiinihöyryjen talteenotto, joilla estetään ja vähennetään bensiinihöyryjen pääsyä ilmaan. Asiakkaan tankatessa moottoribensiiniä autonsa polttoainesäiliöön purkautuu samalla bensiinihöyryä, joka kerätään pumpun jakelulaitteen ja putkiston avulla talteen jakeluaseman säiliöön. Vastaavanlaisesti myös maanalaisia polttoainesäiliöitä täytettäessä syntyy bensiinihöyryjä, jotka kerätään talteen.

Automaattiasema valmistuu viikoissa

St1:n viimeisimmät uudet jakeluasemakohteet on rakennettu Seinäjoen Jouppiin, Helsinkiin Kehä 1 varteen Kivikon liittymään sekä Tuusulaan Senkkerin teollisuusalueelle. Tavallisesti St1-automaattiaseman rakentaminen kestää noin kaksi kuukautta. St1-konseptin mukaisella automaattiasemalla myydään RE85-bioetanolia, 95E- ja 98E-bensiiniä, kahta diesel-laatua sekä kohdekohtaisesti moottoripolttoöljyä ja AdBlue:ta

Kivikon asema kesäpäivänäTuusulan St1 jakeluasema

 

Uusiutuvaa energiaa asemilla

Puhtaan voiman vallankumous -ideologia näkyy myös St1:n liikepaikkojen rakennus-, kehitys- ja kunnostushankkeissa. Uusiutuvaa energian käyttöä tuetaan muun muassa muuttamalla ja uusimalla miehitettyjen liikenneasemien lämmitysjärjestelmiä öljylämmityksestä maalämpöön. Myös aurinkoenergiaa hyödynnetään. Ensimmäisiä aurinkoenergiapaneeleita on asennettu ja testattu jakeluasemien yhteydessä jo lähes 10 vuotta sitten. 

arrow-right
Edellinen
Siirtyminen etanoliautoiluun tuo selvää säästöä

27.03.17

Seuraava
St1 MPÖ Plus – markkinoiden ensimmäinen työkonediesel

04.10.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki