Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitteena on lisätä kotimaista biokaasuntuotantoa

St1:n ja Valion vuonna 2022 perustaman yhteisyrityksen, Suomen Lantakaasu Oy:n, tavoitteena on tuottaa suomalaisten maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua, jota voidaan hyödyntää raskaan liikenteen polttoaineena. Yhtiö suunnittelee parhaillaan biokaasu- ja nesteytyslaitoksia Ylä-Savoon ja Nurmoon, ja näiden laitosten on tarkoitus valmistua vuonna 2026. Suunnitelmissa on myös uusia hankkeita mm. Pohjanmaalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Suomeen yhden terawattitunnin nesteytetyn biokaasun tuotantoverkosto. Tämä vastaa noin 1600 raskaan ajoneuvon vuotuista polttoainetarvetta.

Suomen Lantakaasu Oy:n tarkoituksena on yhdistää koko arvoketju maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon, nesteytykseen ja jakeluun asti. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta.

”Valio on jo pitkään toteuttanut kunnianhimoista ilmasto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali maitoketju vuoteen 2035 mennessä. Keskeinen osa tavoitettamme on lantapohjaisen biokaasun tuotanto. Suomen Lantakaasu Oy:n perustaminen yhdessä St1:n kanssa vauhdittaa merkittävästi paitsi tavoitettamme, myös lantapohjaisen biokaasun liiketoimintaa Suomessa”, sanoo Janika Keinänen, joka vastaa biokaasuhankkeista Valiolla.

Janika Keinanen

Vahvuus piilee yhteistyössä

St1:n ja Valion yhteistyön vahvuutena on koko lantapohjaisen biokaasun arvoketjun ymmärrys lannan syntymisestä suomalaisilla maitotiloilla aina biokaasun jakeluun ja käyttöön saakka. 

”Valiolla on vahva perusta maataloudessa, sillä Valion omistaa osuuskuntien kautta noin 3 400 suomalaista maidontuottajaa. Yhdessä St1:n kanssa kehitämme ja rakennamme biokaasun tuotanto- ja nesteytyslaitoksia, ja St1 jakelee lopputuotteen raskaalle liikenteelle oman jakeluverkostonsa kautta. Olemme Valiolla sitoutuneet hyödyntämään biokaasua lisääntyvissä määrin myös omassa keräily- ja jakelulogistiikassamme”, kertoo Janika Keinänen ja jatkaa: ”Kumppanuus St1:n kanssa vie Valiota lähemmäs hiilineutraali maitoketju -tavoitetta, rakentaa uutta kannattavaa liiketoimintaa sekä luo parempia toimintaedellytyksiä omistajillemme, suomalaisille maidontuottajille. 

Biokaasun tuotantoon osallistumalla maatilat voivat muun muassa vähentää lannankäsittelystä syntyviä päästöjä ja parantaa ravinteiden kierrätystä. Lisäksi toimintaan osallistuminen tuo maidontuottajille useita toiminnallisia ja kustannuksellisia hyötyjä, kuten mahdollisuuden vähentää väkilannoitteiden ostoja ja omaa lantalogistiikkaa, sekä parantaa satoisuutta.

Kun kukin laitos kerää syötteitä omalta lähialueeltaan, syötteiden kuljetusmatka pysyy mahdollisimman lyhyenä. Suomen Lantakaasu noutaa lannan tiloilta ja palauttaa biokaasun tuotannossa syntyvän biolannoitteen takaisin tiloille. Maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 20–30 prosenttia suurempi kuin lannassa.
 

arrow-right
Edellinen
Merkittäviä raskaan liikenteen päästövähennyksiä voitaisiin tehdä jo nyt – sääntely määrittää biokaasuinvestointien kohteet

09.11.23

Seuraava
Tulevaisuuden jakeluasema – keskiössä asiakaskokemus

19.06.24

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki