Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25. päivänä huhtikuuta 2019 kello 13.00 alkaen St1:n toimitiloissa osoitteessa Purotie 1, 00380 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että St1 Nordic Oy:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta, yhteensä 12.008.506,58 euroa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille, poislukien puheenjohtaja, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraava rahana maksettava palkkio: hallituksen jäsenille kullekin 50.000 euroa 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Mika Anttonen,
  • Kim Wiio,
  • Mikko Koskimies

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Janne Rajalahti.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakelajeja koskevat määräykset ja yhtiössä on jatkossa vain yhden lajisia osakkeita. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan poistettavaksi 4 § ja 11 §, ja yhtiöjärjestyksen numerointia ehdotetaan muutettavan vastaavasti. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 7 §:n, 8 §:n ja 10 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:
7 § (uusi 6 §) Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

8 § (uusi 7 §) Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostilla osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

10 § (uusi 9 §) Yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta toiselle siirtyvä osake. Lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.
Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän ennallaan.
16. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun pääosin. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön yhtiön verkkosivuilla www.st1.eu. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Helsinki, 29.03.2019

St1 Nordic Oy
Hallitus

arrow-right
Previous
Kristine Vergli Grant-Carlsen appointed as the new CEO of St1 Norge AS

02.01.19

Next
St1 Nordic Oy, Financial Statements Release 2018

29.03.19

Related articles

Read all